Borçlu olanlara müjdeli haber!

30 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar yapılandırılacak. Gecikme faizi silinecek, yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Peşin ödemeyi seçene yüzde 90 indirim var.

Meclis`e sunulan yasa tasarıyla 31 Mart 2018 öncesine ait vergi, prim ve trafik cezası gibi kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı sunuluyor. Tasarıya göre, borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak.
İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90`ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmek istenmesi durumunda, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların; kanunun yayımı tarihini izleyen 2`nci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları, maliye ve belediyelere ödenecek olan tutarların ilk taksitini kanunun yayımı tarihini izleyen 4`üncü aydan, SGK borçları için ise 3`üncü aydan başlamak üzere 2`şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.
Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek..
SİGORTA YENİDEN CANLANDIRILACAK
Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek. Buna göre, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecek.
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
SAĞLIK HİZMETİ
Düzenlemenin yayımı tarihinden önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, bu kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018`e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak.
KÜÇÜK ALACAKLAR TAMAMEN SİLİNİYOR
Tasarı ile Maliye Bakanlığı`na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`na ve SGK`ya olan küçük tutarlı borçlardan vazgeçilecek. Maliye ile Gümrük Bakanlığı`na bağlı tahsil dairelerince takip edilen, vadesi 31 Aralık 2013`ten önce olduğu halde ödenmeyen, 100 lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer`i alacakların, aslı ödenmiş fer`i alacaklardan tutarı 200 lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
Ödenmemiş prim borçlarında 31 Aralık 2015 veya önceki döneme bakılacak..
GELİR TESTİ İMKANI
Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, düzenlemenin yayımı tarihinden 30 Kasım 2018`e kadar gelir testine başvuran kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
?GENÇLERE 2 FIRSAT
PRİM DESTEĞİ: İşyeri açan 18`den büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.
ÖĞRENCİ AFFI: Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. .
Terör suçu işleyenler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde askerde olanlar ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek. Ayrıldığı üniversiteden başka şehirlerde yaşayanlar belli şartlarda bu ilde okuyabilecek.